นครปฐม เปิดงานเทิด ด้วยทำ ประจำปี 2560 เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ชุมชนบ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดร.สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงานเทิด ด้วยทำ ประจำปี 2560 เชื่อมคลอง คล้องใจ จากมหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม พร้อมหยอดน้ำ EM เพื่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองมหาสวัสดิ์ โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ และ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า งานเทิด ด้วย ทำ ปี พ.ศ. 2560 เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้การดำเนินงานด้านเข้าใจของมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องเพื่อร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างเครือข่ายทั้งเยาวชนชุมชนและประชาชนทั่วไปเรียนรู้จากตัวอย่างความสำเร็จการจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการเรื่องน้ำ ขยะ และมลพิษทางอากาศ เพื่อร่วมกันเทิดด้วยทำร่วมฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องน้ำสู่การลงมือทำโดยเยาวชนชุมชนและประชาชน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริและถ่ายทอดผลสำเร็จเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไปสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนสร้างตัวอย่างของการดำเนินงานโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเยาวชนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน

     สำหรับชุมชนบ้านศาลาดินแห่งนี้ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม โดยเฉพาะการเรียนรู้วิถีชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นคลองที่ขุดขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำท่าจีนในอดีต แต่เดิมชาวชุมชนบ้านศาลาดินส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ประสบปัญหาขาดแคลนที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง เมื่อพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบจึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้แก่เกษตรกรจำนวน 1,009 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยจัดรูปที่ดินให้เกษตรกรแปลงละ 20 ไร่ และได้มีการเข้าทำประโยชน์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ในอดีตชุมชนบ้านศาลาดินเคยประสบปัญหาน้ำเน่าเสียจากสารเคมีขยะ และน้ำเสียจากครัวเรือน และประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี ชุมชนบ้านศาลาดินได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพาตนเอง ใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ คำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่มีกระบวนการเก็บข้อมูล และสรุปปัญหาที่แท้จริง ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประกอบการวางแผนงานเชื่อมโยงกับพื้นที่สร้างเครือข่ายชุมชนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองมหาสวัสดิ์ จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนพ.ศ. 2556

    สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีจิตอาสาเรียนรู้แนวพระราชดำริมาร่วมกันดำเนินงานฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรดินน้ำป่าร่วมกันระหว่างภาครัฐ ประชาชนและเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งประสบปัญหาดินน้ำและสิ่งแวดล้อมมายาวนานจากเดิมที่ คู คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ความยาวรวมประมาณ 2,604 กิโลเมตร ปัจจุบันขาดการดูแลรักษา ตื้นเขิน คับแคบ น้ำสกปรกเน่าเสีย ถูกถมเพื่อขยายถนน ซึ่งการดำเนินงานฟื้นฟูคลองต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเริ่มจากของมหาสวัสดิ์บ้ายศาลาดินจังหวัดนครปฐม เชื่อมต่อคลองทวีวัฒนามาถึงคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯดำเนินงานต่อเนื่องสู่คลองบางหลวง และคลองบางจาก เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จให้ประชาชนและเยาวชนลงมือทำเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง

 

*****************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง      - ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,522
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon