นครปฐม จัดสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP

     จังหวัดนครปฐมจัดสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจรากฐานในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีปริมาณหรือคุณภาพดีขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค

   วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณห้องประชุมปิ่นเกลียว อาคารศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพิวเตอร์ และหอประชุมชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานจัดสัมมนาโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ผลิตภัณฑ์ OTOP และเศรษฐกิจรากฐานในจังหวัดภูมิภาคตะวันตก Thailand 4.0  โดยอาจารย์ ดร.อัมรินทร์ อินทร์อยู่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีประสบการณ์ด้านการวิจัย และพัฒนาสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างปี 2557 – 2558 โดยให้มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมระดับภูมิภาค สำหรับภาคกลางฝั่งตะวันตก เพื่อพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนเพิ่มสัดส่วนมูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีโครงการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมเพื่อนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ มาพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้การวิจัยและพัฒนา

       ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้มีปริมาณหรือคุณภาพดีขึ้น ตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้หลักการห่วงโซ่คุณค่า คือ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ E-commerce เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ได้ร่วมโครงการฯ จะเห็นได้ว่าโครงการนี้ เป็นตัวอย่างโครงการประชารัฐที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชน ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 ที่ชัดเจน โดยมีพื้นที่ในการดำเนินงานคือภูมิภาคตะวันตก 6 จังหวัด ประกอบด้วย นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยมีผู้ประกอบการจากภูมิภาคตะวันตก นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ทั้งสิ้น 50 ผลิตภัณฑ์ และได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 25 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ 4 ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการในรอบสุดท้ายจะได้รับมอบโล่เกียรติยศ เพื่อเป็นเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

       สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร สภาอุตสาหกรรม สำนักงานหอการค้า องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ผู้ประกอบการสินค้า OTOP และ SMEs นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟัง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ  250 คน

************************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ เอี่ยมประสพชัย/ภาพเคลื่อนไหว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,505
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon