นครปฐมจัดงาน “วันมาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย”ถวายเป็นพระราชกุศล

      จังหวัดนครปฐมจัดงานวันมาฆบูชา “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.30 น. ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค 15 ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถา และ นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส เปิดงาน“วันมาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย” ประจำปี 2560 โดย พระเมธาวินัยรส ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปลูกฝังหลักศีลธรรมและจริยธรรม และการนำหลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคม ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้สังคมโดยรวม มีความสงบสุข ดังนั้น เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2560 นี้ ซึ่งถือว่าเป็นพันธกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัย  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชารำลึกถึงวันมาฆบูชา เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจของคำสอนทางพระพุทธศาสนา และน้อมนำศีลธรรมอันดีในพระพุทธศาสนาลงไปสู่สังคม ตลอดจนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคณะสงฆ์และพสกนิกรปวงชนชาวไทย และเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลปัจจุบัน) ในโอกาสเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติวงศ์

          โอกาสนี้จึงได้จัดให้มีการสวดพระพุทธมนต์บทโอวาทปาฏิโมกข์ของพระภิกษุสามเณร จำนวน 1,250 รูป และการเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์  โดยเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประชาชน และบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชาร่วมกันอันเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้และนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ รวมทั้งเพื่อเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนวัฒนาถาวรคู่ชาติไทยตลอดไป

            สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, พิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ,การเสวนาธรรม เรื่อง วันมาฆบูชา หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย, การสวดพระพุทธมนต์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสาธยายพระโอวาทปาฏิโมกข์ โดยพระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 1,250 รูป และการเจริญภาวนา โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา อาทิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, จังหวัดนครปฐม , อำเภอพุทธมณฑล, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, องค์กรภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี

 *****************************************************

                      ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพเคลื่อนไหว              

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,210,451
 • ไอพีของคุณ54.224.89.34
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon