จ.นครปฐม นักเรียน นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด

       นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม จัดทำโครงการประกวดคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับจังหวัด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” เพื่อคัดเลือกคลิปวีดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อสร้างสรรค์ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อสังคม พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดสื่อคุณภาพ ตามนโยบายสื่อปลอดภัยฯ ในพื้นที่ โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดคลิปวีดีโอ “ตามรอยเท้าพ่อ”โดยคุณสมบัติเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า  ซึ่งเนื้อหาคลิปวีดีโอ มีความยาว 60 วินาที รวมไตเติ้ล(ถ้ามี)
      ในส่วนขอบเขตของเนื้อหาในคลิปที่ส่งเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกด้านการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามรอยเท้าพ่อ และเลือกบริโภคสื่ออย่างถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนทั่วไป นำไปสู่การรวมกันป้องกัน แก้ไขปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมต่อไป โดยไม่จำกัดเทคนิคในการนำเสนอผลงานชื่อคลิปผลงานขึ้นอยู่กับผู้สมัครเองโดยต้องมีชื่อและโลโก้ของกระทรวงวัฒนธรรม ในท้ายเครดิต
          ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิป และแนวคิดในการผลิตคลิปที่ง่ายต่อการจดจำผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผลงานคลิป ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม รวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจนทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน ความละเอียดของไฟล์ผลงานไม่ต่ำกว่า 720 p (1280 x 720) ประเภทไฟล์ wmv, mpg mp4, Mov, flv
        ทั้งนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นสิทธิ์ร่วมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม และผู้สร้างสรรค์งาน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม พึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์

        เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ความคิดสร้างสรรค์ 20      คะแนน เนื้อหา 20 คะแนน เทคนิคการเล่าเรื่อง 2 คะแนน การใช้ภาษาและดนตรี          20 คะแนน คุณภาพในการผลิต 20 คะแนน

       เงินรางวัลการประกวด (ระดับจังหวัด) รางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 – บาท พร้อมเกียรติบัตร , รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 2,500 – พร้อมเกียรติบัตร ,ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 3 รางวัล ได้รับสิทธิ์ในการส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

     หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัครจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด, สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัตรนักศึกษา, ภาพถ่ายเจ้าของผลงาน ขนาด2 นิ้ว ทั้งนี้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ตัดสินและประกาศผล ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มอบรางวัลในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560

       ทั้งนี้ผลงานที่ชนะการประกวดระดับจังหวัดทั้ง 3 ผลงาน จะได้รับการส่งเข้าประกวดในระดับประเทศ โดยได้รับเงินรางวัลการประกวดระดับประเทศ รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ,รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ,รางวัลที่ 3        เงินรางวัล 30,000บาท พร้อมโล่รางวัล ,รางวัลชมเชย รางวัลๆ ละ 10,000 บาท    พร้อมเกียรติบัตร

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,431
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon