โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า

     จังหวัดนครปฐม จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

       วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของชุมชนเพื่อดูแลผู้สูงอายุ โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมได้รับการสนับสนุนงบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2560 ให้ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีประชากรวัยสูงอายุ จำนวน 135,200 คน จากประชากรทั้งหมด 891,558 คน (ข้อมูลเดือนมกราคม 2560) ซึ่งเกินเกณฑ์ร้อยละ 10 ถือได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและร่วมบูรณาการการทำงานในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การอบรมพัฒนาศักยภาพ กาย จิต สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวน 15 รุ่นๆละ 116 คน/วัน ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2559 – 6 กุมภาพันธ์ 2560 , การอบรมครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 4 รุ่นๆละ 145 คน/วัน ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560 ,กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้การเตรียมความพร้อมชุมชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวน 2 รุ่นๆละ 116 คน/วัน ระว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560 และกิจกรรมจัดตั้ง “โรงเรียนผู้สูงอายุ” ในชุมชน (ปรับอาคารในตำบลต้นแบบ 1 แห่ง – องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ) อยู่ระหว่างการดำเนินการ รวมไปถึงการจัดทำชุดองค์ความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

     สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้การเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์วิชาการธรรมสุทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและคณะ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้สรุปและวิเคราะห์จัดทำชุดองค์ความรู้สำหรับเผยแพร่ต่อไป

..........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,742
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon