นครปฐม จัดโครงการจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี โครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา

             จังหวัดนครปฐม จัดโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา บำบัดน้ำเสีย และปลูกต้นทองอุไร บริเวณคลองเจดีย์บูชา

             วันที่ 8 มีนาคม 2560 ที่บริเวณริมคลองเจดีย์บูชา ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการ นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี และโครงการประชารัฐ ร่วมใจกำจัดผักตบชวา โดยองค์การบริการส่วนตำบลสามควายเผือก ร่วมกับ อำเภอเมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม กรมการสัตว์ทหารบก ส่วนราชการภายในตำบล ผู้นำฝ่ายปกครอง กลุ่มมวลชนต่างๆ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านการรักษาความมั่นคงของรากฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยให้ดำเนินการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดนโยบาย ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” ว่าด้วยโครงการ เมืองสวย น้ำใส โดยให้ดำเนินการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางการคมนาคม สถานที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยว กำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและทัศนียภาพที่สวยงามในลำน้ำสำคัญทั่วประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวาซึ่งสอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม ในประเด็นการท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวิตเป็นสุขและนโยบาย “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี”

             สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การขุดลอกวัชพืช ผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ ทำความสะอาดปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณคลองเจดีย์บูชา ที่ไหลผ่านหมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลสามควายเผือก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อีกทั้งมีการบรรยายและสาธิตวิธีการผลิต EM Ball ในการบำบัดน้ำเสีย การนำผักตบชวามาทำเป็นปุ๋ยหมัก การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ โดยใช้ปุ๋ยหมักผักตบชวา ตลอดจนร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อสร้างทัศนียภาพให้สวยงาม และร่วมกันโยน EM Ball และจุลินทรีย์ เพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองเจดีย์บูชาอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,676
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon