นครปฐม รมว.คมนาคมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการในการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport ที่จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมสร้างมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้นโยบาย One Transport  โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 มีนาคม 2560 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารกระทรวงคมนาคม อีกทั้งเพื่อให้ได้มาตรการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก ที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้นโยบาย One Transport โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และกลุ่มเครือข่ายวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยนายชาติชาย ทิพย์สุนารี กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปี 2554 ถึง 2563 และเรียกร้องประเทศสมาชิกให้ความสำคัญและผลักดันเรื่องความปลอดภัยทางถนน คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ภายในปี 2563 ซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก เมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อปริมาณประชากรสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก ถึงแม้สถิติอาจไม่สอดคล้องกับหน่วยงานไทย เมื่อพิจารณาพบว่ายอดผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงขึ้น อย่างเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ถึงร้อยละ 29 พบว่าสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ อาทิ ขับรถเร็ว เมาสุรา ขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด พักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่สวมหมวกนิรภัย

               ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ยังไม่สามารถลดลงได้ตามเป้าหมาย ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสร้างและบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงชนบท ทางหลวงพิเศษ ทางรถไฟ และรับผิดชอบในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งออกใบอนุญาตขับรถ จึงเป็นหน่วยงานหลักที่ต้องมีภารกิจในการคิด วิเคราะห์ และหาแนวทางที่จะต้องลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และชัดเจน ซึ่งในแผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี กระทรวงคมนาคมได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน และมีเป้าหมายหลักที่จะมุ่งสู่ Safe Transport จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,733
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon