นครปฐม เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

              จังหวัดนครปฐม ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยการรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมือง กลุ่มการเมือง และทุกภาคส่วนในสาขาอาชีพต่างๆ

              วันที่ 15 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมปิ่นเกลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2560 โดยบูรณาการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

               - กลุ่มการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย กลุ่มสนับสนุนพรรคการเมือง กลุ่มทุนการเมือง กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่น และกลุ่มแกนนำมวลชนทางการเมือง

               - กลุ่มนักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง

               - กลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ หอการค้าจังหวัด กลุ่มและองค์กรที่ทำงานร่วมกับส่วนราชการ

               - กลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และกลุ่มคนในท้องถิ่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการของรัฐ และกลุ่มสาขาอาชีพอื่นๆ

               สำหรับการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งนี้ ในช่วงเช้าเป็นการหารือในกลุ่มแรก โดยมีประเด็นในการหารือ ใน 10 ด้าน สำคัญ ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำ ในการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร การบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข และการศึกษา ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการปฏิรูป เพื่อให้เกิดความสามัคคีปรองดอง และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการหารือในกลุ่มที่ 2 และในวันที่ 16 มีนาคม 2560 จะเป็นการหารือในกลุ่มที่ 3 และ 4 โดยมีประเด็นในการรับฟังความคิดเห็น ใน 10 ด้าน เช่นเดียวกัน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,731
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon