นครปฐม เปิดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม

    นครปฐมเปิดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้ผู้รับบริการ บุคลากรโรงพยาบาลบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลจากโรค

    วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคและบุคลากรโรงพยาบาล มีความรู้สามารถเลือกซื้อพืชผักและผลไม้ปลอดสารพิษ และบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลจากโรคมีสุขภาพแข็งแรง โดยนายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาลนครปฐม กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 กำหนดให้ภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ประชาขน เป็นการเฝ้าระวังและประกันคุณภาพอาหาร อันจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษและสารปนเปื้อน เป็นไปตามนโยบายที่ให้จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดนำร่องด้านอาหารปลอดภัย โดยเน้นให้เป็นโมเดลต้นแบบจังหวัดเกษตรและอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพดีสำหรับประชาชน และให้ ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย ในโรงพยาบาลนครปฐม โดยให้ทุกโรงพยาบาลมีการรับซื้อและผลไม้ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อนและสารตกค้าง มาปรุงอาหารผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนครปฐม

      สำหรับการดำเนินโครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลนครปฐม ปี 2560 ประกอบด้วย ระยะที่ 1 โรงพยาบาลนครปฐมได้ดำเนินการจัดซื้อผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ หรือเกษตรปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนฯ ที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยให้โรงครัวของโรงพยาบาลนครปฐมปรุงอาหารโดยใช้ผัก ผลไม้ มีดังนี้  วันที่ 10 มีนาคม 2560 เริ่มปรุงอาหาร จำนวน 4 เมนู วันที่ 31 มีนาคม 2560 จะปรุงอาหาร จำนวน 290 เมนู วันที่ 30 เมษายน 2560 จะปรุงอาหารได้ครบถ้วน 50 เมนู โดยจะประกาศเป็น “โรงครัวผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ และเกษตรนครปลอดภัย 100%” ระยะที่ 2 จัดบูธให้กลุ่มเกษตรกร มาจำหน่ายผัก ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ และหรือเกษตรปลอดภัย ทุกวันพุธ และจะเพิ่มเป็นจำหน่ายทุกวัน และจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลนครปฐม โดยจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2560 และในอนาคตจะเพิ่มการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และไข่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาจำหน่ายในโรงพยาบาลนครปฐมต่อไป

*******************************

                        ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว/ภาพนิ่ง - ปัญจะ  เอี่ยมประสบชัย/ภาพ             

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,469,804
 • ไอพีของคุณ107.23.176.162
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon