จ.นครปฐม กำหนดเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม

        นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (อพม.) กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม และการออกหน่วยบริการทางสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 07.00 – 16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดพิธีเปิดงาน เวลา 10.00 น.

     ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและครอบครัว และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเองอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี รวมทั้งสืบสานเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐมแก่สาธารณชน ตลอดจนเป็นการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นอกจากนี้ยังทำให้ทุกภาคส่วนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ อพม. ในการเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,440
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon