จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

           จังหวัดนครปฐมเตรียมความพร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนในดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560

           วันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อกำหนดเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้งลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการป้องกันอุบัติภัยอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องนำแผนบูรณาการไปดำเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

            จากสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุจำนวน 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 58 คน และมีผู้เสียชีวิต 7 คน อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ 81 สาเหตุจากขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตัดหน้ากระชั้นชิด และเมาสุรา ซึ่งในปีนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใช้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง และบังคับใช้กฎหมายอบ่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับนโยบายประชารัฐ มาเป็นกลไกหลักในการสร้างความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,562
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon