นครปฐม ขอเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมสัมมนา “ขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ 4.0”

       นางสาวจริยาพร จิตต์ใจมั่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยคณะทำงานรวมภาคเอกชน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม หอการค้าจังหวัดนครปฐม ชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม จัดงานสัมมนา ขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดแนวความคิด ทิศทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดนครปฐมร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

      สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ “การผังเมืองกับการพัฒนาจังหวัดนครปฐมในอนาคต” โดย นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธิการและผังเมือง การเสวนา“ขับเคลื่อนการพัฒนานครปฐมสู่ไทยแลนด์ โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม รศ.ดร.พนิต ภู่จินดา หัวหน้าภาค ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4.0” ตลอดจนการบรรยาย ผังเมืองรวมจังหวัดกับการพัฒนาจังหวัดนครปฐม อีกด้วย

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,355
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon