มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดลงนามความร่วมมือขยายเครือข่ายต้านคอร์รัปชั่นภาคการศึกษา

      ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต(ANTI-CORRUPTION FOUNDATION) กล่าวว่า ประเทศไทยในตอนนี้ต้องการคนดีที่มีความจริงจังและจริงใจ ในการร่วมป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ การจัดหาเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ นั้นสำคัญมาก ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดแก่องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาและภาคส่วนต่างๆ จึงควรให้ประชาชนที่รวมกันเป็นกลุ่มองค์กรเครือข่าย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับองค์กรอิสระฯ ตลอดจนหน่วยงานต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ

     มูลนิธิต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ และการเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้อง 4224 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล คณะพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา จังหวัดนครปฐม

      ภายในงานหลังจากมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จะเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 12 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจัทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และต่อด้วยการนำเสนอหลักสูตรและการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ และต่อด้วยการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต อาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล นายทศพร รัตนมาศทิพย์ ประธานตรวจสอบและป้องกันการทุจริต สมาคธนาคารไทย นางศิริรัตน์ วสุวัต ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัย สำนักงาน ป.ป.ช. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ ผู้ทรงคุณวุติ กระทรวงสาธารณสุข

      สำหรับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตได้ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรม ในการไม่ทนต่อการทุจริตโดยผ่านสถาบันหลักทางสังคมและกลุ่มเยาวชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริม สนับสนุน เผยแพร่ ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในความซื่อสัตย์สุจริต ในมหาวิทยาลัย ภาคประชาชนและชุมชน และเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกลุ่มคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ตลอดจน นักเรียนในสถานศึกษาในสังกัด และสร้างการส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว         

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,586
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon