มทร.รัตนโกสินทร์กำหนดแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2560

    ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017) : อาคารอัจริยะอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการนนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาคารเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ทางด้านวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมอาคารในองค์กรต่างๆ  รวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายนักศึกษา นักวิชาการ หลักสูตร หน่วยงาน และความร่วมมือทางวิชาการในสาขาด้านนวัตกรรมอาคารและสิ่งแวดล้อม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง รวมทั้งรวบรวมผลงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมอาคารในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภายในปีนี้ได้มีกำหนดจัดงานประชุมดังกล่าว ในวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีสาขาที่เปิดรับผลงาน 5 สาขา ดังนี้ เทคโนโลยีวัสดุก่อสร้าง, สถาปัตยกรรมการออกแบบ, วิศวกรรมการออกแบบและการก่อสร้าง, นวัตกรรมงานระบบ เทคโนโลยีประกอบอาหาร, และการจัดการอาคาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

    สำหรับรูปแบบการจัดประชุในครั้งนี้ มีนิทรรศการนวัตกรรมอาคารจากหน่วยงานเอกชน และผู้นำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษจากหน่วยงานรัฐ และเอกชน การนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทโปสเตอร์ และการนำเสนอบทความทางวิชาการประเภทบรรยาย ทั้งนี้ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่องนวัตกรรมอาคาร 2560 (Building Innovation 2017 : B-inno 2017) ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

...................................................

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/ข่าว          

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,416
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon