จ.นครปฐม จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน

      จ.นครปฐมอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ

          วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยนางศิริ กำปั่นทอง พัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการผักตบชวาโดยการเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ และการกระตุ้นส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ ความรู้การกำจัดผักตบชวาโดยเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดดำเนินการอำเภอละ 1 แห่ง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 13-16,21-23 มิถุนายน 2560 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำและอาสาสมัครในพื้นที่ ได้แก่ผู้นำชุมชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข และอาสาพัฒนาที่ดิน สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม มาให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา การให้ความรู้และสาธิตการทำดินจากผักตบชวา นอกจากนี้หลังการฝึกอบรมได้มอบภารกิจให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกอำเภอ จัดทำแผนปฏิบัติการที่จะนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดรายได้ และรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกเดือน

          ทั้งนี้กำหนดดำเนินฝึกอบรม 7 แห่ง อำเภอเมืองนครปฐม ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ อบต.สนามจันทร์ , อำเภอกำแพงแสน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลกำแพงแสน, อำเภอนครชัยศรี ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา, อำเภอดอนตูม ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลสามง่าม, อำเภอบางเลน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน, อำเภอสามพราน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอสามพราน, และอำเภอพุทธมณฑล ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ บ้านศาลาดิน ม.3 ต.มหาสวัสดิ์ รวมเป้าหมายในการฝึกอบรม 500 คน

 

*****************************************************

ชุติมา ลีนุกูล /ข่าว - ปัญจะ  เอี่ยมประสพชัย/ภาพ                        

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,204,535
 • ไอพีของคุณ46.229.168.136
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon