รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา”

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่คณะครู อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กว่า 1,000 คน ซึ่งโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดโรงเรียน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำสำหรับนักเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งทางโรงเรียนได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส และพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นนโยบายและแนวทางในการพัฒนานักเรียน ครู และการบริหารจัดการของโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ เป็นสถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนสนองงานพฤกษาศาสตร์ ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าดูงานโครงการตามพระราชดำริต่างๆ และการบริหารจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชา

          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการทางการศึกษา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาส และสถานที่ที่ห่างไกล นอกจากนี้พระองค์ทรงสอนให้คนไทยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน อันเป็นคุณงามความดีของคนไทย
          ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อาจารย์ ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีสติรอบคอบ มีความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิต ความเมตตากรุณา ความสุภาพซื่อตรง และความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

..........................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,964
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon