มอบเกียรติบัตรให้แก่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการคัดเลือก โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.นครปฐม

        วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยที่ได้รับการคัดเลือก โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย จ.นครปฐม โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ให้นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม จึงได้กำหนดจัดโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยจังหวัดนครปฐม ขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการนำมรดกทางวัฒนธรรมทีมี่อยู่ในท้องถิ่นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นตระหนักและเห็นคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในท้องถิ่นตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวให้มีความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไป โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่แผงไว้ด้วยเรื่องราวทางวัฒนธรรม เรียกว่า “ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT)”

          สำหรับผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2560 มีบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

                   รางวัลที่ 1 เรือไม้สักจำลองสำเภาพาณิชย์ โดยนางรัชดา ศิริมาศเกษม

                   รางวัลที่ 2 ชามเบญจรงค์ลายทวารวดี โดยคุณอภิมุข ชูเทียน

                   รางวัลที่ 3 กระเป๋าผ้าไทย โดยคุณสุมาลี ถาวรว่องวงศ์

                   รางวัลชมเชย 1 เสื่อเตย โดยคุณกรอง เดชชาวนา

                   รางวัลชมเชย 2 หมอนเตย โดยคุณกลุ่ม จันทร์บำรุง

                   รางวัลชมเชย 3 หมวกกุ้ยโล้ย โดยคุณจรูญ ดาราสม

…………………………………..

ชุติมา ลีนุกูล สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.นครปฐม/รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,004
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon