นครปฐม มอบโล่เกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้

           วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการศึกษาตำนานต้นไม้. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลทั้งสองที่มีผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะ

          โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรพระเทพยวรางกูร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมมาพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และเพื่อรวบรวมข้อมูลต้นไม้ พร้อมทั้งนำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้น เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลรักษาต้นไม้ และการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น

          ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสรรหาบุคคล องค์กร ภาครัฐและเอกชน กลุ่มชุมชนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในแนวคิด หรือวิธีการในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ประสานงานป่าไม้นครปฐม ในการสรรหาดังกล่าวและสามารถสรรหาบุคคลได้ 2 ราย เข้ารับโล่เกียรติคุณ ได้แก่ 

1. พระครูสุธรรมนาถ (หลวงพ่อสมนึก นาโถ) เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย พระผู้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องมากว่า 30 ปี
2. นายกาจ จิรธนาวุฒิ เกษตรกรตำบบโพรงมะเดื่อ บุคคลตัวอย่างที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม โดยปลูกต้นไม้บนพื้นที่สาธารณะ เขตตำบลโพรงมะเดื่อ ต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,048
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon