นครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2559

          วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ และองค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2559 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 

          โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2528 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ต่อมามีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให้วันที่ 21 ตุลาคมเป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประการหนึ่งคือการประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ 

          สำหรับในปี 2559 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 ในส่วนของจังหวัดนครปฐมมี นางสุดารัตน์ พลอยสุข และ ดร.จรินทร์ ชาติรุ่ง เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2559 โดยได้รับประกาศเกียรติคุณ จากปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

          ในส่วนของโครงการดีเด่นซึ่งเป็นโครงการต้นแบบระดับประเทศประจำปี 2560 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระหว่างปี พ.ศ. 2557 -2559 เป็นโครงการต้นแบบระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศประจำปี 2560 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ "โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเคมีและพันธุ์พืช GMO" ของกลุ่มอินทรีย์ตำบลห้วยด้วน (องค์กรสาธารณะประโยชน์) เป็นโครงการต้นแบบระดับภาคและระดับประเทศประจำปี 2560 โดยมีนายบุญเรือง ปาแสนกุล เป็นประธานกลุ่ม

...........................................

ชุติมา ลีนุกูล/รายงาน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,990
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon