ฝึกอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ตำบลสามความเผือก

       วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสามควายเผือก อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ตำบลสามความเผือก โดยนายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามความเผือก และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการจัดการขยะอย่างยั่งยืน สร้างชุมต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบาย “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี” โดยจัดการฝึกอบรมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนปลอดขยะในพื้นที่ตำบลสามควายเผือก เพื่อเป็นการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs ประชารัฐ การดำเนินโครงการขยะรีไซเคิล และการจัดการขยะที่ยั่งยืน เพื่อให้กลุ่มตัวแทนดังกล่าวนำความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยไปเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้พื้นที่ตำบลสามความเผือก ก้าวไปสู่ชุมชนปลอดขยะ และพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการ “จังหวัดสะอาด” 3Rs ประชารัฐจังหวัดนครปฐมต่อไป

       สำหรับการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ในพื้นที่ตำบลสามความเผือก โดยเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอเมืองนครปฐม, อบรมเรื่องการใช้โปรแกรมและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรมแกรมกระบวนการดำเนินการธนาคารขยะรีไซเคิล โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้มีแกนนำในชุมชน วัด โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลสามความเผือก จำนวน 150 คน

 

*****************************************

ชุติมา ลีนุกูล/ข่าว 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,012
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon