นครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/60

        วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม)  ครั้งที่ 3/2560 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5  (พ.ศ.2559-2564)  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และร่วมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางฐานิยา  นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงถึงกรอบแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่าเพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์สามารถตอบสนองต่อนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559 - พ.ศ.2564)  นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม จึงได้จัดทำร่างแผนฯ ที่แก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยมีโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นจำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 4 โครงการ ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3 โครงการ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแลเสริมสร้างศักยภาพคน  1 โครงการ ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 2 โครงการ ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2 โครงการ และยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2 โครงการ

             ทั้งนี้ ในที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันพิจาณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(จังหวัดนครปฐม) ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายสำคัญเพิ่มเติม เช่น การประชาสัมพันธ์เรื่องยาเสพติด เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น นอกจากนี้ที่ประชุมได้ฝากให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านการประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่ประสานงานเรื่องของการจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อชี้แจงประเด็นสำคัญและเป็นที่สนใจให้ประชาชนได้รับรู้  เรื่องการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงประจำจังหวัด และเรื่องของการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ของจังหวัด ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,008
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon