รมช.ศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา

          วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา กับพัฒนาการทางการศึกษา” แก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กว่า 1,000 คน

          หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า “ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาการทางการศึกษา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญด้านการพัฒนาคนด้วยการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยทรงพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง แม้แต่ผู้ที่ด้อยโอกาส และสถานที่ที่ห่างไกล นอกจากนี้พระองค์ทรงสอนให้คนไทยยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยันหมั่นเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริต การเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน อันเป็นคุณงามความดีของคนไทย
          ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู อาจารย์ ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งช่วยกันสอดส่องดูแลลูกหลานเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ มีสติรอบคอบ มีความรับผิดชอบชั่วดี ความเพียร ความมีไมตรีจิต ความเมตตากรุณา ความสุภาพซื่อตรง และความกตัญญูรู้คุณ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,952
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon