มหาวิทยาลัยมหิดลปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีปิดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 (49th Chemistry Olympiad) พ.ศ. 2560 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.), สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการต่างประเทศ อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 15 กรกฎาคม 2560 เนื่องในวาระสำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้ทรงเป็น “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ของชาวไทย เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านงานวิจัยในฐานะศาสตราจารย์ด้านเคมีและพิษวิทยา จนได้รับการถวายรางวัลต่างๆ ในระดับนานาชาติ รวมถึงเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและมาตรฐานของประเทศไทย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และได้รับประสบการณ์จากการแข่งขันเชิงวิชาการในเวทีระดับโลก โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 80 ประเทศทั่วโลก รวมกว่า 600 คนเข้าร่วมการแข่งขัน 

          โอกาสนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุดของโลก ได้แก่ ลำดับที่ 1จากประเทศรัสเซีย , ลำดับที่ 2 จากประเทศไต้หวัน และลำดับที่ 3 จากประเทศอิหร่าน  นอกจากนี้ศาสตราจารย์ คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผอ.สสวท. มอบรางวัลให้แก้ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ได้รับรางวัลในลำดับอื่นๆอีกด้วย สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้รับรางวัล เหรียญทอง ได้แก่ นายวริศ จันทรานุวัฒน์  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร  และนายปภาภัทร์  ดิสนีเวทย์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  จังหวัดนครปฐม และเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอภิสรา กวียานันท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร และนายบวรทัต  บุญรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,001
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon