สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 แถลงข่าวการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2559

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นายโกเมศ แดงทองดี นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  และนางสาวอินดา แตงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  แถลงข่าวการจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2559   โดย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2559  ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 

สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ นับเป็นรุ่นประวัติศาสตร์ นำความภาคภูมิใจมาสู่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นบัณฑิตรุ่นแรกของการอาชีวศึกษาไทย  ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติยินดี แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์บัณฑิต นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา   ในโอกาสนี้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มีผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ จำนวนคน 48 คน จาก  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ 1 รหัส 57 จบจำนวน 17 คน,  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ รุ่นที่ 2 รหัส 58 จบจำนวน 13 คน   และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รุ่นที่ 1 รหัส 58 จบจำนวน 18 คน

 

          สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพุทธศักราช 2551 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 มีสถานศึกษาครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดราชบุรี  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 9 สถานศึกษา คือ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี   โดยจัดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชาอาทิ  สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก /สาขาวิชาการโรงแรม /สาขาวิชาการบัญชี  /สาขาวิชาโลจิสติกส์ /สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4  มุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการอาชีวศึกษาและกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ    มีภารกิจในการจัดการศึกษาด้านอาชีพตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.หลักสูตรประกาศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี ชั้นสูง  ตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาพ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับ ปวช.และปวส.จัดการเรียนแบบระบบทวิภาคีโดยจัดหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ ที่มีมาตรฐานระดับประเทศ

-----------------------

สุชาดา /ส.ปชส.นฐ./ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,409
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon