นครปฐม จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการประชุม work shop จัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด) ซึ่งจังหวัดนครปฐมอนุมัติงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เป็นเงิน 70,100 บาท ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการ คสป. คณะกรรมการบริษัท ผู้นำกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม หงส์ชาติสกุล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ รวมถึงจัดทำร่างแผนปฏิบัติการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดนครปฐม

        สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อให้มีการประสานแผนปฏิบัติของกลไกขับเคลื่อน และจัดทำแผนปฏิบัติการของบริษัท รวมถึงให้ภาคีเครือข่ายรับรู้เข้าใจสถานการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน และกำหนดทิศทางเป้าหมายการขับเคลื่อนประชารัฐจังหวัดนครปฐมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

..............................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,038
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon