สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลและองค์ความรู้ ไปสู่และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

                เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ได้นำสื่อมวลชนในจังหวัดทุกสาขา พร้อมด้วยอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน หรือ อป.มช. เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด กว่า 50 คน ร่วมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ปรัชญาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 และฟาร์มพีระพล ต้นแบบเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์การเรียนรู้ค่ายสุรสีห์ ได้น้อมนำแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช มาปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะให้กลายเป็นแหล่งน้ำและผืนป่ากว่า 1,000 ไร่ โดยมีกิจกรรมโรงเรียนสร้างคน คนสร้างฝาย ถวายในหลวง , กิจกรรมปลูกป่าในใจคน อีกทั้งยังมีกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก อาทิ ก๊าซหุงต้มจากห้องสุขา แก๊สชีวมวล ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ จักรยานตะบันน้ำ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ในส่วนของฟาร์มพีระพล ได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรแบบเพื่อขายมาเป็นเกษตรกรรมที่ยั่งยืน รวมทั้งเรียนรู้จากากรลงมือทำจริง วางแผนและบริหารจัดการฟาร์ม 9 เรื่องสำคัญ ด้วยตนเอง ได้แก่ การจัดการที่ดิน น้ำ การผลิตสินค้าเกษตร แรงงาน วัสดุเหลือใช้ในฟาร์ม การอยู่ร่วมกับช้างป่า การตลาด การลงทุนและรายได้ และภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนบ้านภายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ.

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,406,978
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon