ป.ป.ท.นำร่องประสานความร่วมมือภาครัฐต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

               สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ นำร่องจังหวัดนครปฐม ประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ

              วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม , นายคำนวณ ไพโรจน์สถาพร ประธานหอการค้าจังหวัดนครปฐม และนายสุรเดช นิลเอก ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. ได้คัดเลือกจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดนำร่อง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและสนองนโยบายรัฐบาล ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีความสำคัญในด้านสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม เป็นเมืองที่มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 3,000 แห่ง เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และสนับสนุน Start up ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนประชาชน ที่ขอรับบริการภาครัฐ ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการรับสินบนทุกรูปแบบ อีกทั้งเพื่อให้การขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ครอบคลุมส่วนราชการทั้งภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กับหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมอีกด้วย โดยมีแนวทางขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การป้องกันปัญหาการทุจริต อีกทั้งเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกันเฝ้าระวัง ตลอดจนแจ้งเบาะแสการทุจริต การบริการภาครัฐ และร่วมกันยกย่องหน่วยงานที่ให้บริการภาครัฐอย่างมีธรรมมาภิบาลอีกด้วย

            นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 ซึ่งประชาชนสามารถเดินทางมาแจ้งเบาะแสการทุจริต ได้ในวันและเวลาราชการ หรือใช้ช่องทางร้องเรียน สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,407,024
 • ไอพีของคุณ54.226.25.74
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon