รมช.ศึกษาธิการเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

      วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest : Me Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจี  พาสุกรี คณบดีคณะศิลปะศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ มหาวิยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการทัพบก มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย และสำนักงานวิจัยและพัฒนาทางทหารกองทัพบก จัดกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและเวทีย่อยเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการทำนำบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดประกวดโครงการต้นแบบ และสื่อดิจิทัล ภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชา

      ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย และผู้ทรงพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญาที่นำไปสู่ความสงบ ความผาสุก และความเจริญก้าวหน้าในการประกอบกิจการต่างๆ ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของการดำรงชีวิตตามวิถีและค่านิยมไทยที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญ โอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบรางวัล Best of The best ประเภทการประกวดสื่อดิจิทัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และประเภทการประกวดโครงการต้นแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมอบรางวัล Popular Vote ประเภทการประกวดสื่อดิจิทัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ทีม The final card x)และประเภทการประกวดโครงการต้นแบบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (ทีมสตรีพอเพียง)

.................................

Twitter icon
Facebook icon
YouTube icon
RSS icon