เปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน”

   จังหวัดนครปฐม จัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

     วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดนครปฐม เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้ ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม โดยไม่หันไปพึ่งยาเสพติด โดยนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิต ปลัดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อมุ่งเน้นการลด Demand ซึ่งเป็นวงจรสำคัญของปัญหายาเพสติด และในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดโดยปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดทุกระบบ ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม เน้นกระบวนการชักชวน-สมัครใจ เป็นอันดับแรก มีระบบติดตาม ช่วยเหลือ ดูแลอย่างครบวงจร เพื่อลดจำนวนผู้เสพให้มากที่สุด

       สำหรับการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รุ่นที่ 2 ได้นำรูปแบบการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน มาดำเนินการใช้ระยะในการฝึกอบรม 12 วัน จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 9 วัน และฝึกอาชีพ 3 วัน โดยวิทยากรครูพี่เลี้ยงจะต้องร่วมกิน ร่วมนอน ร่วมกิจกรรมกับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในค่ายบำบัดตลอด 24 ชั่วโมง และมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เมตตาธรรม เช่น การฝึกอบรม การฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น โดยมีผู้เข้ารับการบำบัด จำนวน 100 คน  ซึ่งเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดนครปฐม

...........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,578
 • ไอพีของคุณ54.226.4.91
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon