นครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลูกกตัญญู และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560

นครปฐม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลูกกตัญญู และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติ ลูกกตัญญู และสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 โดยนางสาวชวนชม จันทะวงษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2560  ในวันที่  12  สิงหาคม  2560 เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ  และเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดนครปฐม  พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  จำนวน    1 คน  เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณแก่สาธารณชน  ในฐานะแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2560 และประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่   ซึ่ง คณะกรรมการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดนครปฐม  ได้พิจารณาคัดเลือก  นางกาญจนา  วังถนอมศักดิ์  จากอำเภอเมืองฯ  จังหวัดนครปฐม  เป็น “แม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2560  ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 

          นอกจากนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แจ้งผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  ประจำปี 2560 จำนวน  108 ราย  ใน 5 ประเภท  ได้แก่  นักเรียน  นักศึกษา, ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ,  นักร้อง  นักแสดง  ศิลปิน,  สื่อมวลชน, ประชาชนทั่วไป และลูกกตัญญูฯ  ประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ซึ่งในจำนวนดังกล่าว  มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกกตัญญูฯ  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  จำนวน  5 ราย  ดังนี้

          ประเภทนักเรียน  นักศึกษา  จำนวน  3 ราย  ได้แก่ 1.นางสาวนัดดา  กุลกรรณ์  อายุ  16 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  20/1  หมู่ที่  7  ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร 2.นายรัชชานนท์  ชูวงษ์วาลย์  อายุ  17  ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 3 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิ   วัดบางช้างเหนือ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และนายสมรักษ์  แก้วโนวรัตน์  อายุ  19  ปี กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ๒ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

          ประเภทข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  จำนวน  ๒  ราย  ได้แก่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์  สีสมิทธิ์  อายุ  51ปี รองศาสตราจารย์  ระดับ 9  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  1/1005  หมู่ที่ 6  หมู่บ้านเกษตร 6  ถนนมาลัยแมน  ตำบลกำแพงแสน  อำเภอกำแพงแสน  จังหวัดนครปฐม และนางสาวบรรจง  รุ่งแผน  อายุ  56  ปี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ  หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแขม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ซึ่งทั้ง  6 ท่าน  จะได้เข้ารับประทานพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทาน  จากพระองค์เจ้า โสมสวลี  พระวรราชาธินัดดามาตุ  เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2560 ในวันที่  12  สิงหาคม  2560 ณ  โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์  แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร 

         นอกจากนี้ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์   ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กำหนดจัดกิจกรรมวันสตรีไทย  วันที่ 1 สิงหาคม  2560 เพื่อเฉลิมฉลองมหามงคล  วโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร                เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในวโรกาสมหามงคล  เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่             12  สิงหาคม  2560 โดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดนครปฐม  พิจารณาคัดสรรและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการ      ยกย่องเป็น  สตรีไทยดีเด่น  ปีพุทธศักราช  2560

           ซึ่งคณะกรรมการคัดสรรสตรีไทยดีเด่น  จังหวัดนครปฐม  ได้พิจารณาให้    นางสาวณัฏฐ์ปภาณ  จันทร์ละมูล  จากอำเภอดอนตูม   เป็น  “สตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560”         ของ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์  ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ        สตรีไทยดีเด่น ปีพุทธศักราช 2560 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  1 สิงหาคม  2560 ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรีต่อไป

.....................................

                           ชุติมา ลีนุกูล - ข่าว /ภาพ                       

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,395
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon