ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 4 ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณธรรม และโครงการตามแนวประชารัฐ

     ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ

         วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และคณะตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า และโครงการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จากนั้นลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ที่โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ให้การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเกี่ยวกับองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย คือ “พอเพียงดี มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ” และมุ่งเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม รักความเป็นไทย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

          หลังจากนั้นลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่ง อบต.วัดแคได้จัดทำโครงการซื้อเครื่องจักรกลเพื่อใช้ทำคันกั้นน้ำในการป้องกันอุทกภัย และโครงการตู้น้ำมันหยอดเหรียญ เพื่อสมทบเข้าบัญชีประชารัฐในการจัดสรรประโยชน์ให้กับชุมชน รวมถึงโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมรถรากติดตั้งจอ LED เพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน และเป็นประโยชน์ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชน โดยมีการคิดอัตราค่าเช่ารถยนต์พร้อมจอ LED และ จอ LED สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่สนใจประชาสัมพันธ์ ซึ่งรายได้จากการเช่าจะนำเข้าสมทบบัญชีประชารัฐ เป็นเงินซ่อมบำรุงรักษา และใช้เป็นเงินสาธารณประโยชน์ รวมถึงสมทบเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้านเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนอีกด้วย

          ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขตตรวจราชการที่ 4 กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการประชารัฐ มีความมุ่งหวังที่จะให้เงินเข้ากองทุนแล้วนำมาพัฒนาทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากได้ประโยชน์ ทั้งนี้ได้เสนอแนะข้อปรับปรุงในส่วนที่จะต้องเพิ่มเติมไป ควรทำอย่างไรให้กองทุนสามารถใช้ประโยชน์ได้ยาวนานและมีความคุ้มค่ายิ่งขึ้น ในส่วนของโครงการบริหารจัดการขยะ ซึ่งการตรวจในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และได้มีการแนะนำในส่วนที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากปัญหาขยะต้องใช้เวลาพอสมควร โดยขอความร่วมมือส่วนราชการร่วมบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

       สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีการแบ่งสัตว์เลี้ยงเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่มีเจ้าของจะป้องกันได้ง่าย และส่วนที่เป็นหมาจรจัดได้แนะนำว่าจะต้องมีการจำกัดพื้นที่เพื่อง่ายต่อการควบคุม โดยการทำศูนย์พักพิงและทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้เมื่อสัตว์ปลอดโรคคนก็จะปลอดภัยในที่สุด

....................................

 

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,374
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon