นครปฐม พัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยให้สอดคล้องกับระบบสากล

      จังหวัดนครปฐม พัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยให้สอดคล้องกับระบบสากล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

    วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลนครปฐม ดร.ไพบูลย์ เอี่ยมขำ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย เป็นประธานการประชุมพัฒนาจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยจังหวัดนครปฐมอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินงานด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง เป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในห่วงโซ่อาหาร การพัฒนาระบบการทำงานให้มีมาตรฐานตามหลักสากลและมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารในห่วงโซ่ปลอดภัย ทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้บริโภค เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหารและบุคลากรที่ทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติงานด้านอาหารปลอดภัยได้อย่างเป็นระบบ และในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย (สสอป.) ดำเนินการ “โครงการบูรณาการและพัฒนาต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้จังหวัดมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุม กำกับ ดูแลอาหารไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการสากล รวมทั้งเพื่อให้เกิดการบูรณาการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยอาหารในระดับจังหวัดให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อให้มีต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดที่เพิ่มเติมขึ้น ที่สามารถเป็นตัวอย่างให้กับจังหวัดอื่นๆ ทั่งประเทศและมีการดำเนินงานเป็นทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ

          ด้าน เภสัชกรหญิงรัตนาวดี จูละยานนท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ กล่าวว่า จังหวัดนครปฐม กำหนดเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์จังหวัด คือ เป็นจังหวัดที่มุ่งเน้นเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวีเป็นสุข” นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมยังเป็นจังหวัดนำร่องในการเป็นจังหวัดที่ดำเนินโครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย” ครบ 100% ในปี 2560 โดยมีการสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่ให้ความสนใจร่วมดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และขณะนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบการทำงานอาหารปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสากลอีกด้วย

*************************************

ชุติมา ลีนุกูล / ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,467
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon