สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ

      วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 15.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ
     ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” ทอดพระเนตรนิทรรศการถาวร สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล ณ อาคารใบไม้สามใบ มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากนั้น เสด็จไปยังศาลาริมน้ำ ทรงปลูกต้นมหาพรหมราชินี ทอดพระเนตรสวนสมุนไพร และแบบจำลองอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและสูงอายุ 
       สำหรับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในปี พ.ศ. 2524 เป็นระยะแรกที่เริ่มดำเนินการบนพื้นที่ 12 ไร่ ใช้ชื่อว่า “โครงการปลูกสวนสมุนไพร” มีเป้าหมายรวบรวมสมุนไพรไทยเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้วางรากฐานและรูปแบบภูมิสถาปัตย์ให้เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พืชสมุนไพรเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อว่า “สิรีรุกขชาติ” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2531 ในครั้งนั้น ทรงมีพระราชดำรัสว่า “สวนสวยดี และช่างคิดที่นำสมุนไพรมาเป็นไม้ประดับ” ต่อมาได้ขยายพื้นที่เป็น 38 ไร่ รวบรวมสมุนไพรไว้ได้ประมาณ 800 ชนิด เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสำหรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา และการเรียนรู้สำหรับประชาชน ภายใต้การดำเนินการของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โครงการปลูกพืชสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อปี พ.ศ. 2539 และรางวัล โครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสมุนไพร ประจำปี 2539 จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
      ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล ยกระดับพื้นที่ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสมุนไพรไทยและเป็นศูนย์การเรียนรู้ พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ จึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์และขยายพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ เป็น 140 ไร่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556
       ปัจจุบัน “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้สมุนไพร ผ่านกระบวนการอนุรักษ์ และประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย ทั้งยังเป็นแหล่งอ้างอิงและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร และได้รับการบรรจุอยู่ในแผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,708
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon