กกต.ปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง

      วันที่ 15 กันยายน 2560 ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง ปิดการอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวน ระดับกลาง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 15 กันยายน 2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านสืบสวนสอบสวน รวมทั้งควบคุมการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานสืบสวนสอบสวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งส่วนกลางและส่วนจังหวัด จำนวน 130 คน ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับกลาง รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 มาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสามรุ่น รวมทั้งสิ้น 350 คน

          นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กกต.ได้พยายามผลักดันให้มีบทบัญญัติเพิ่มอำนาจของ กกต. และพนักงานสืบสวนสอบสวนของ สนง. กกต.ในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีในศาลหลายประการ เช่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ กกต.มีอำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง สั่งการให้มีการดำเนินการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วย หรือทุกหน่วยเลือกตั้ง สั่งระงับสิทธิสมัครเป็นการชั่วคราว (หรือใบส้ม) สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้ง (หรือใบดำ) และใช้สำนวนการสืบสวนหรือไต่สวนของ กกต.เป็นหลักในการพิจารณาคดีชั้นศาล อีกทั้งใน พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้พนักงานสืบสวนสอบสวนของ สน.กกต.เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายอาญา และเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีงบประมาณในการหาข่าว การสร้างเครือข่ายการข่าว ให้รางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแส การคุ้มครองพยาน  การกันพยานในคดีเลือกตั้ง

          นอกจากนี้ ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนยังได้เตรียมสร้างเครือข่ายด้านการข่าว โดยมีระเบียบ กกต.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในกรเลือกตั้ง ดำเนินการให้มี MOU กับสำนักงานกิจการยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการกงสุล กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปปส.เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบในการสืบสวนสอบสวนเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่เพื่อคัดกรองให้ได้ผู้แทนที่เป็นคนดีมาบริหารประเทศต่อไป

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,429
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon