จังหวัดนครปฐมแถลงข่าวโครงการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

      วันที่ 19 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุม ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานขนส่ง สำนักงานสาธารณสุข และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมแถลงข่าวโครงการ การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 โดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส. และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 50 ในปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดนำกรอบแนวทาง 5 เสาหลัก ขององค์การสหประชาชาติมาเป็นแนวทางดำเนินงาน ได้แก่ เสาหลักที่ 1 การจัดการความปลอดภัยทางถนน , เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย , เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย , เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ

      สำหรับการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 20 หน่วยงาน ร่วมบูรณาการความร่วมมือ ในการระดมความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เว็บไซต์ www.thairsc.com และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด อีกทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีทิศทางและการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,556
 • ไอพีของคุณ46.229.168.148
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon