รมช.ศึกษาธิการเปิดอบรมโครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ

       วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่อาคารวานิช ไชยวรรณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเยาวชนต้นแบบ เยาวชน 4.0 และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘จากศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเยาวชน’ โดยมี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยนางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานกรรมก ารจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณีกิจด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ด้วยพระราชอัจฉริยภาพในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พสกนิกร ตลอดระยะเวลานานกว่า 70 ปี นับแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ การเสด็จสวรรคตของพระองค์นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ สร้างความโศกเศร้าแก่ปวงชนชาวไทย

       คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครปฐม และชมรมคนรักในหลวง จึงได้จัดทำโครงการ “สร้างเยาวชนต้นแบบ” ตามพระราชกระแส “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” นับเป็นการสนองพระราชปณิธาน และได้แสดงออกซึ่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเป็นรูปธรรม คือ “การทำความดี ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง และทรงมุ่งหวังไว้” สำหรับเนื้อหาสาระ ในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม อาทิ ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู รับผิดชอบ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ จิตอาสา และรู้เท่าทันเทคโนโลยี รวมถึงบุคลิกภาพที่สัมผัสได้คือ ความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน อันเป็นคุณลักษณะของเยาวชนคนดีที่สามารถเป็นต้นแบบ และสามารถนำไปขยายผลอย่างต่อเนื่องในการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบแม้สำเร็จการศึกษาออกไป โดยมี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 – ปีที่ 5 จากทุกโรงเรียน พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร กับครู-อาจารย์ มาร่วมเป็นที่ปรึกษา สถาบันละ 1 คน รวม 400 คน

.........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,473
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon