สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

              สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.29 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ 2 – 5 ประจำปี 2560 ณ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าถวายสักการะ

              สำหรับพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยพิจารณาเห็นว่าวัดที่ได้รับ พระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎกระทรวง การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ. 2559 ในส่วนของพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ มีวัดต่างๆ จากทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถทำ สังฆกรรมได้ และถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ ประกอบด้วย วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี 2560 ในงวดที่ 2 จำนวน 75 วัด, งวดที่ 3 จำนวน 45 วัด, งวดที่ 4 จำนวน 85 วัด และงวดที่ 5 จำนวน 55 วัด รวมทั้งสิ้น 269 วัด

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,564
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon