กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช

             กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรม kick off โครงการอบรมเพิ่มทักษะการผลิตขยาย    ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช แก่เกษตรกรในจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน

            วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่บริเวณศาลาปฏิบัติธรรม 101 ปี วัดบางช้างเหนือ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานจัดกิจกรรม kick off โครงการอบรมเพิ่มทักษะการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยนิยม ยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ร่วมกับ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตขยายชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชให้แก่ กลุ่มเกษตรกร และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตชีวภัณฑ์ สามารถผลิตชีวภัณฑ์เพื่อใช้เอง และผลิตเพื่อขายได้ เป็นการสร้างงานให้กับเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม การผลิต และการนำไปใช้ควบคุมแมลงศัตรูมะพร้าว ได้แก่ ด้วงแรดมะพร้าว ด้วงงวงมะพร้าว อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเชื้อราเขียวเมตาไรเซียม และการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการมอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ พันธุ์พืช และเมล็ดพันธุ์พืชผักให้แก่เกษตรกรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมอีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,389
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon