พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชา

               พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดนครปฐมแต่งกายชุดขาว ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ณ บริเวณวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน แต่งกายด้วยชุดขาวร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญของโลก ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน จึงนับเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความอัศจรรย์ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงถือเอาวันนี้ เป็นวันประกอบกุศลพิธี รำลึก บูชา พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ และทรงเผยแผ่หลักธรรม อนุเคราะห์ เกื้อกูลแก่ชาวโลก เพื่อให้เกิดสันติภาพ และสันติสุข แก่มวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

              สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาในปีนี้ จังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561 โดยการเชิญชวนข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชน ร่วมรักษาศีลให้บริสุทธิ์ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ปฏิบัติธรรม เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตลอดจน ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง การแสดงมุทิตาสักการะแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การแต่งกายชุดขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และการบำเพ็ญประโยชน์

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,376
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon