นครปฐมมอบโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด

              เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 61 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ และใบประกาศเกยีตริคุณแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และโรงเรียนที่ร่วมจัดนิทรรศการด้านการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐม โดยนายพรศักดิ์ ภู่อิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งมีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมส่งผลงานโครงการเข้าร่วมประกวด จำนวน 15 แห่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้มอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ได้คะแนนดังนี้

              1.ระดับดีเยี่ยม กลุ่มม A ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

              2. ระดับดีจำนวน 8 แห่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้
- กลุ่ม A ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนนักบุญเปโตร 2.โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฏร์วิทยา) 3.โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ 4.โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
- กลุ่ม B ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา 2.โรงเรียนราชินีบูรณะ 3.โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 4.โรงเรียนแหลมบัววิทยา

              3. มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.โรงเรียนเทศบาล 1 วัดลำลูกบัว 2.โรงเรียนวัดกงลาด 3.โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(ประชารัฐบำรุง) 4.โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 5.โรงเรียนตลาดเกาะแรต 6.โรงรัยนวัดเกาะแรต

              นอกจากนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียนที่ร่วมแสดงนิทรรศการโรงเรียนตัวอย่างด้านการจัดการขยะมูลฝอยโครงการสัมมนาการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดนครปฐมจากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง “ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางตามหลัก 3Rs” ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ และโรงเรียนวัดจินดาราม

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,600,360
 • ไอพีของคุณ18.212.239.56
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon