นครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด

               วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นางฐานิยา นิยมญาติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564)  ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และร่วมพิจารณาร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีคณะอนุกรรมการประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงถึงร่างรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทั้งแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดนครปฐม โครงการพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนความคืบหน้าการจัดช่องทางการสื่อสาร Line และ Facebook ของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม อีกด้วย

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,611,323
 • ไอพีของคุณ54.90.86.231
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon