บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษารวม 5 แสนบาทแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 11

             บริษัท ไทยเฟิง จำกัด มอบทุนการศึกษารวม 5 แสนบาทแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

             วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐม ตามโครงการเด็กไทยก้าวไกลใฝ่รู้สู่อาเซียน ณ บริษัท ไทยเฟิง จำกัด อำเภอสามพราน โดยนางธัญวลัย เดชเจริญจิรดา ประธานบริษัท ไทยเฟิง จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “เด็กไทยก้าวไกล ใฝ่รู้ สู่อาเซียน” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่เรียนดี มีความขยันมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมในอนาคต

            นอกจากนี้เป็นการทำความดีทดแทนคุณแผ่นดินไทย ที่ทำให้ตนเองและครอบครัว มีความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบกิจการ เนื่องจากตนเองเป็นชาวไต้หวัน และได้รับการเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นคนไทยเมื่อปี 2550 จึงมีความซาบซึ้งในความเป็นคนไทย และมีความรักความผูกพันกับประเทศไทย อีกทั้งต้องการส่งเสริมให้สังคมมีความเข้มแข็ง มีความสุขในการทำความดี สร้างเสริมสังคมในการให้โอกาสต่อผู้อื่น จึงได้มอบทุนให้กับนักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับโอกาสทางการศึกษา และเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง

            สำหรับในปีนี้ บริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนเงินทุนในการศึกษาเล่าเรียน จำนวน 152 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนดัด ,โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม สมุทรสาคร ,โรงเรียนวัดท่าข้าม, โรงเรียนบ้านคลองลัด อ้อมใหญ่, โรงเรียนบ้านบางประแดง, โรงเรียนบ้านดงเกตุ, นักเรียนจากชุมชนข้างเคียง และบุตรของพนักงานไทยเฟิง โดยจัดมอบทุนเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษาทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3,000 บาท ระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 8,000 บาท ระดับปริญญาโทศึกษาต่อต่างประเทศ 1 ทุน 10,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,944
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon