นครปฐม อบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าการผลิตต้นกระบองเพชรให้แก่กลุ่มคนพิการ

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมริเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าการผลิตต้นกระบองเพชรให้แก่กลุ่มคนพิการในจังหวัดนครปฐม ภายใต้โครงการพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยการสร้างชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อคนพิการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและส่งเสริมธุรกิจที่ดำเนินงานโดยคนพิการในชุมชน ให้มีแนวคิดใหม่ๆ และการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า เช่น การตกแต่งและออกแบบหีบห่อผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการส่งเสริมการขายและการตลาด เพื่อขยายโอกาสในการสร้างงาน อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือของตนเองให้มีศักยภาพ ทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมทั้งเป็นต้นแบบของชุมชนและสังคมที่มีคุณภาพ

      ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการจากกองทุนรัฐบาลญี่ปุ่นและสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อพัฒนาบ้านเกิดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เอื้อต่อคนพิการผ่านความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ สำหรับคนพิการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 8 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2560 – เมษายน 2562 สำหรับมูลนิธิวิถีชีวิตอิสระ ตำบลบ่อพลับ จังหวัดนครปฐม ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ร่วมกับศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (ศพอ.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นครปฐม ให้เป็นกลุ่มคนพิการในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดนครปฐม ที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพและความพร้อมที่สามารถพัฒนาธุรกิจสำหรับคนพิการให้เติบโตต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิวิถีอิสระคนพิการ สามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน และการเพาะเลี้ยงต้นกระบองเพชรเพื่อจำหนายในชุมชนของตนเอง และชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งสามารถส่งไปจำหน่ายร้านค้าอีกหลายแห่งในกรุงเทพฯอีกด้วย

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,614,536
 • ไอพีของคุณ52.55.186.225
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon