นครปฐม ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในภาวะฉุกเฉินด้านอุทกภัย

      วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ที่ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รวมทั้งป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากภัย

    โดยนายสุรชัย แสนยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีนโยบายให้จังหวัดดำเนินการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยระดับจังหวัดประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการจัดการสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยผ่านกลไกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด และอำเภอ ในการบูรณาการหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การสาธารณกุศล อาสาสมัครสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม

      ทั้งนี้ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำหรับการฝึกในครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินโดยวิทยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนครปฐมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2561 และหลังจากนั้นจะดำเนินการฝึกในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional exercise โดยมีหน่วยงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าฝึกอบรมจำนวน 40 หน่วยงาน อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอละ 3 แห่งรวมทั้งสิ้น 150 คน

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,519,799
 • ไอพีของคุณ18.206.168.65
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon