สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมาเป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร

             เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหัวหน้าส่วนราชการ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค เป็นราชประเพณีที่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงตั้งเปรียญธรรมถวายพระภิกษุสามเณร ที่มีความรู้ความสามารถสอบไล่ได้ตามหลักสูตรการสอบบาลีสนามหลวง อีกประการหนึ่งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังนั้นเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งเปรียญทำ 9 ประโยคและเปรียญธรรม 6 ประโยคประจำปี 2561 ในปีนี้มีพระภิกษุสามเณรสอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจำนวน 51 รูปและสอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยคจำนวน 293 รูปรวมทั้งสิ้น 344 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สำหรับเปรียญธรรม 3 ประโยคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาต ถวายสมเด็จพระสังฆราชทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคในโอกาสอันควร โดยในปีพุทธศักราช 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชากำหนดวันประกอบพิธีสงฆ์ตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคประจำปี 2561 ตามเขตปกครองคณะสงฆ์ดังนี้ ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปทรงประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 263 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 289 รูป รวม 552 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง สมเด็จพระวันรัต ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 305 รูปและประโยค 1-2 จำนวน 365 รูปรวม 670 รูป ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ วัดพระพุทธแสงธรรม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ พระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณร ที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 180 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 284 รูปรวม 464 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ วัดมงคลธรรมกายาราม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 8-9 สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 261 รูป และประโยค1-2 จำนวน 618 รูปรวม 879 รูป ในวันศุกร์ที่หกกรกฎาคม 2561 ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค แก่พระพิษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 52 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 49 รูป รวม 101 รูป ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกภาค 10- 11- 12 สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยคแก่พระภิกษุสามเณรที่สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยคจำนวน 161 รูป และประโยค 1-2 จำนวน 323 รูปรวม 484 รูป ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วัดมหาวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,060
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon