นครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

      จังหวัดนครปฐม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนพัฒนาระดับจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

      วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการสนับสนุนพัฒนาระดับจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถ และการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อพัฒนาและเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัด และอำเภอในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงแผน การจัดทำแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่อง บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่ โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, การกำหนดตัวชี้วัดที่มีคุณภาพ โดยผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การจัดทำคำของบประมาณ การบริหารงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ โดยผู้แทนสำนักงบประมาณ และการเชื่อมโยงและบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ โดยผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

.................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,534,051
 • ไอพีของคุณ52.91.221.160
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon