รมช.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่โรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จ.นครปฐม

       วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายมีชัย วีระไวทยะ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ Partnership School พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมพัฒนา นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐมเขต1 นายสนิท แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School ณ โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการ  มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษาภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคุณภาพ และรังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ คุณภาพชีวิต และเพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 โรงเรียน ผู้สนับสนุน จำนวน 12 หน่วยงาน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 จำนวน 50 โรงเรียน ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาเป็นวาระสำคัญของการปฏิรูปประเทศ โดยมุ่งหวังจะให้ประสบความสำเร็จ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการปฏิรูป รองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

นอกจากนี้ รัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบโครงการ “โรงเรียนร่วมพัฒนา” ซึ่งเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษา Partnership School ที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ที่สร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียน ด้วยการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐกับทุกภาคส่วนของสังคม ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สถานศึกษา โรงเรียน พี่เลี้ยง ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผู้ปกครอง และสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายมีชัย วีระไวทยะ และศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นผู้ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

สำหรับโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป.นครปฐม เขต 1 จัดการเรียนการสอนระดับ อนุบาล 1 ถึง ป.6 โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ มีนักเรียนรวม 232 คน ซึ่งจุดเด่นของโรงเรียนวัดปลักไม้ลาย คือ ชุมชนในท้องถิ่นและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนให้การสนับสนุน มีวัดเป็นศูนย์รวมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเพณี โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทำให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ปกครองเด็กพิเศษมีความเชื่อมั่นโดยส่งเด็กพิเศษเข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ชุมชนใกล้เคียงได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาใกล้เคียง มหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ วัด ในด้านการระดมทรัพยากรในรูปแบบของสิ่งของ ปัจจัย แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอย่างดีเยี่ยม

 

*********************************

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,520
 • ไอพีของคุณ46.229.168.144
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon