จ.นครปฐม ส่งเสริมและพัฒนาตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) กำหนดเปิดตลาดต้องชม เพื่อยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย

     นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ตามนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการในรูปแบบประชารัฐ โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายใน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ดำเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีตลาดต้องชมทั่วประเทศ ในปี 2561 และพัฒนาตลาดตามอัตลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ชุมชน เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

     ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับจังหวัดนครปฐมดำเนินการตามนโยบายของรัฐ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยใช้ตลาดชุมชนเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการตามโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2559-2560 มีตลาดต้องชม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ตลาดน้ำวัดลำพญา ตลาดบางหลวง รศ.122 และตลาดน้ำทุ่งบัวแดง

     สำหรับในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดนครปฐม ได้คัดเลือกตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) เป็นตลาดต้องชมเพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งตลาดเปิดทำการทุกวันเสาร์-อาทิตย์ มีร้านค้าในตลาดจำนวน 75 ร้าน จำหน่ายสินค้า OTOP  สินค้าทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ โดยดำเนินการส่งเสริมพัฒนาตลาดให้มีเอกลักษณ์พาณิชย์ และคงไว้ซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเปิดตลาดต้องชม เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดเปิดตลาดในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน)

........................................

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,007
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon