ประกาศเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประกวดหนังสือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพดี มีสารประโยชน์ และมีปริมาณทวีขึ้นเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน อันจะส่งผลดีต่อการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับคนไทย และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ในปี 2562 จึงกำหนดเกณฑ์การประกวดหนังสือดีเด่น ดังนี้

                   หนังสือที่รับเข้าประกวด แบ่งเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ 1. หนังสือสารคดีทุกประเภทที่มิใช่ตำรา หรือหนังสือเรียน หรือหนังสือที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะจะให้เป็นตำราเรียน หรือหนังสือเรียน 2. หนังสือ

นวนิยาย 3. หนังสือกวีนิพนธ์ 4. หนังสือรวมเรื่องสั้น 5. หนังสือสำหรับเด็กเล็ก อายุ 3 – 5 ปี 6. หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6 – 11 ปี มี 2 ประเภท คือ บันเทิงคดี และสารคดี 7. หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12 – 18 ปี มี 3 ประเภท คือ บันเทิงคดี สารคดี และบทร้อยกรอง 8. หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายาภพ มี 2 ประเภท คือ การ์ตูน และ หรือนิยายภาพทั่วไป การ์ตูน และ หรือนิยายาภพสำหรับเด็ก 9. หนังสือสวยงาม มี 2 ประเภท คือ สวยงามทั่วไป และสวยงามสำหรับเด็ก

                   ผู้มีสิทธิ์ส่งหนังสือเข้าประกวด ได้แก่ สำนักพิมพ์ ผู้ประพันธ์ ผู้จัดทาภพประกอบ ผู้ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม ผู้จัดพิมพ์ ส่วนราชการ สมาคม และผู้สนใจทั่วไป ส่งหนังสือพร้อมใบสมัครได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา อาคาร สพฐ. 3 ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดหนังสือดีเด่นได้ที่เว็บไซต์ของสำนักวิชการและมาตรฐานการศึกษา http : //academic.obec.go.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมวิทยบริการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายเลขโทรศัพท์ 0-2288-5730-1

-----------------------------------------

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,615,013
 • ไอพีของคุณ3.90.56.90
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon