นครปฐม เปิดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

         จังหวัดนครปฐม จัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต่านการทุจริตตามมาตรา 63  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 เพื่อให้ประชาชนรวมตัวกันมีส่วนร่วมในการชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ

 

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี ตำบลห้วยจระเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดจัดโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต่านการทุจริตตามมาตรา 63  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้านการเสริมสร้างความรู้ของสำนักงาน ปปท.เขต 7 โดยพันตำรวจโทเทิดศักดิ์ พุฒซ้อน ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปท.เขต 7 กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 63 ที่บัญญัติไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตาการและกลไกลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริม ให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่าวนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ ต่อต้าน หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครอง จากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” โดยเป้าหมายในการดำเนินการ คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติให้รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนอันตรายอันเกิดจากการทุจริต ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับคัดเลือกมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ของตนรู้ถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริต และเพื่อศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการทำงาน ปัญหา อุปสรรคการทำงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้การทำงานด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับคัดเลือก

          สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการต่อต้านทุจริต ในจังหวัดนครปฐม จำนวน 60 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เกิดการดำเนินการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ถ่ายทอดให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และมีส่วนร่วมในการรณรงค์การต่อต้าน หรือชี้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตอีกด้วย

 

……………………………………………………

      สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว       

Counter

 • ตัวนับเว็บไซต์3,683,367
 • ไอพีของคุณ34.74.216.252
 • เริ่มเมื่อ01 Jun 2014
  Twitter icon
  Facebook icon
  YouTube icon
  RSS icon